REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM TEOKLIN.PL

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 • Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.TEOKLIN.PL, prowadzony przez PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek, ul. Trzciniec 8A, 32-626 Jawiszowice (dalej również jako „Sprzedający”)
 • Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczośd 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego TEOKLIN.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 • Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu TEOKLIN.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 • Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego TEOKLIN.PL są fabrycznie nowe.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.


TRANSAKCJA

 • Zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL można dokonywać:
 • poprzez strony internetowe sklepu TEOKLIN.PL - wypełniając formularz na stronach sklepu
 • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 796 990 374 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 oraz w soboty w godzinach 10-14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone)
 • Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 • Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

 • W sklepie TEOKLIN.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek nr 53 1050 1315 1000 0091 2130 7285
  Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta TEOKLIN.PL
 • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w punkcie sprzedaży PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek, w których Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru.
 • Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 5 zł kosztów manipulacyjnych.

DOSTAWA

 • Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wysyłka towarów będzie realizowana w dni robocze w godz.. od 8:00 do 12:00 od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego TEOKLIN.PL. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych po otrzymaniu zapłaty.
 • Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 • Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w punkcie sprzedaży PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek., po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Jeżeli przy prezentowanym na stronie internetowej TEOKLIN.PL towarze widnieje informacja „Darmowy odbiór w sklepie”, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odbioru zamówionego towaru w punkcie sprzedaży.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 • Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Kupujący. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.
 • Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu TEOKLIN.PL Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 • W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

GWARANCJA I SERWIS

 • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym TEOKLIN.PL są nowe i w pełni wartościowe.


REKLAMACJE I ZWROTY

 • Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź pisemnie na adres e-mail
 • Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 • PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 • Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek jest Kierownik ds. Reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. kolor towaru, odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 • Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 • PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
 • Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego TEOKLIN.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.teoklin.pl/regulamin lub pisemnej pod adresem siedziby firmy.
Informacja o cookies
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek z siedzibą w Brzeszczach (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).


Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

A. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi

Rodzaj Opis
Niezbędne
Są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne
Są ważne dla działania serwisu:

służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,

służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe
Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.B. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

Rodzaj Opis
Cookies tymczasowe (session cookies)
Cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookie)
Nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.C. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

Rodzaj Opis
Cookie własne (first party cookie)
Cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

Cookie zewnętrzne (third-party cookie)
Cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.


Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.


D. Ze względu na cel jakiemu służą:

Rodzaj Opis
Konfiguracji serwisu
Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.

Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu
Umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.

Uwierzytelnianie
Umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stan sesji
Umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy
Umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamy
Umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

Lokalizacja
Umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

Analizy i badania, audyt oglądalności
Umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.E. Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

Rodzaj Opis
Nieszkodliwe
Obejmuje cookies:

niezbędne do poprawnego działania witryny,

potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.

Badające
Wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Nie będziemy tutaj przedstawiać listy naszych odbiorców hurtowych...

Chcemy tu zamieszczać Wasze opinie nt. TEOKlin.
Wasze "historie" jak układaliście płytki, stosując TEOKlin. Najlepsze nagrodzimy niespodzianką.

TEOKLIN GirlCzekamy tu także na Wasze spostrzeżenia i uwagi.

Dziękujemy!

TEOKLINTEOKlin to przyrząd oddzielająco - poziomujący do układania płytek

 

TEOKlin jest przyrządem mający zastosowanie w budownictwie, do stosowania podczas układania płytek na powierzchniach podłóg lub ścian.

Przyrząd ten składa się z  elementów:

 • 1 x TEO
 • 2 x Klin

 

TEO ma podstawę, która podczas układania płytek zostaje umieszczona pod dolną ich powierzchnią.
Istotą TEOKlin są dwa kliny umieszczone obok siebie w otworze TEO w przeciwnych kierunków.

TEOKLIN Pictograms

TEOKLIN Sketch

Dzięki temu siły poziomo działające na układane płytki równoważą się. Szerokość otworu jest w przybliżeniu równa sumie szerokości dwóch klinów.

Po upływie 24 godzin element TEO należy za pomocą np. młotka gumowego usunąć z powierzchni płytek uderzając prostopadle do klinów.

Punkt sprzedaży

PPHU PLAST-PRODUKT Jerzy Wyrobek

ul. Trzciniec 8A
32-626 Jawiszowice

Tel. +48 796 990 374

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nr konta bankowego 53 1050 1315 1000 0091 2130 7285

Więcej artykułów…