REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM TEOKLIN.PL

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 • Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.TEOKLIN.PL, prowadzony przez P.P.U.H GOJA. z siedzibą w Brzeszczach przy ul. K.Wielkiego 42/42/6,, NIP:652-111-59-21 , REGON: 122481781 (dalej również jako „Sprzedający”)
 • Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczośd 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego TEOKLIN.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 • Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu TEOKLIN.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 • Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego TEOKLIN.PL są fabrycznie nowe.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.


TRANSAKCJA

 • Zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL można dokonywać:
 • poprzez strony internetowe sklepu TEOKLIN.PL - wypełniając formularz na stronach sklepu
 • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 506-528-861(całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 oraz w soboty w godzinach 10-14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone)
 • Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 • Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

PŁATNOŚĆ

 • W sklepie TEOKLIN.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto P.P.U.H GOJA nr 13 1050 1315 1000 0090 9355 1746
  Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta TEOKLIN.PL
 • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w punkcie sprzedaży P.P.U.H GOJA, w których Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru.
 • Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 5 zł kosztów manipulacyjnych.

 

DOSTAWA

 • Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wysyłka towarów będzie realizowana w dni robocze w godz.. od 8:00 do 12:00 od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego TEOKLIN.PL. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych po otrzymaniu zapłaty.
 • Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 • Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w punkcie sprzedaży P.P.U.H GOJA., po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Jeżeli przy prezentowanym na stronie internetowej TEOKLIN.PL towarze widnieje informacja „Darmowy odbiór w sklepie”, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów z tytułu odbioru zamówionego towaru w punkcie sprzedaży.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 • Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Kupujący. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie P.P.U.H GOJA zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.
 • Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu TEOKLIN.PL Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 • W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

 

GWARANCJA I SERWIS

 • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym TEOKLIN.PL są nowe i w pełni wartościowe.


REKLAMACJE I ZWROTY

 • Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź pisemnie na adres e-mail
 • Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 • P.P.U.H GOJA odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 • Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu P.P.U.H. GOJA jest Kierownik ds. Reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. kolor towaru, odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 • Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego TEOKLIN.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę P.P.U.H GOJA danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 • P.P.U.H GOJA informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez P.P.U.H GOJA dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.
 • Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym TEOKLIN.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego TEOKLIN.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.teoklin.pl/regulamin lub pisemnej pod adresem siedziby firmy.
null